Your Vision is Our Mission
Home > ThaiEngine > คำเหมือน

Phase, Synonym & Syllable
  • คำเหมือน หมายถึง กลุ่มของ “วลี” ที่มีความหมายเหมือนกัน เช่น

  • สถานีตำรวจ = สน.
  • โรงเรียน = รร.
  • ไทย = Thai
  • บ้าน = เรือน, house, home

  • ผู้ใช้สามารถค้นหาโดยให้ระบบนำเอาข้อมูลที่เป็นคำพ้องออกมาด้วยได้
  • ThaiEngine มีฐานข้อมูลคำเหมือนต่างๆ ไว้ให้ผู้ใช้เลือก เช่น คำพ้องจากพจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษ ไทย-ไทย ไทย-อังกฤษ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลคำพ้องภายในองค์กรเข้าไปได้เอง

หมายเหตุ : ThaiEngine ไม่ได้ใช้ stem algorithm